Skip to content

Käesolevad garantiitingimused on aluseks Granimax OÜ (edaspidi ka: Müüja) poolt valmistatud toodetele ja osutatavatele teenustele garantii andmisel ja garantiiküsimuste käsitlemisel.

1. Müüja annab enda valmistatud toodetele ja teenustele viie (5) aasta pikkuse garantii.

2. Kasutatud toormaterjalidele, valamutele ja tarvikutele, mille Müüja ei ole Granimax OÜ, kehtib nende toodete tarnija tavapärane garantii.

3. Garantiiperiood algab toote Ostjale üleandmise kuupäevast;

4. Müüja garanteerib, et toode vastab valmistamise hetkel kehtinud tehnilistele nõuetele ja tasemele ning sellel ei ole materjali ega tootmisdefekte. Nimetatud nõuetele mittevastavuse korral kohustub Müüja need omal kulul kõrvaldama.

5. Garantii kehtib ainult juhul, kui Ostja andmed on Müüja tellimuste haldusprogrammis tuvastatavad või Ostja esitab ostudokumendi koopia.

6. Garantii kehtib edasi toote omaniku vahetudes, kuid sellisel juhul, peab garantii saaja esitama info, mis võimaldab ostu toimumist tuvastada (nt paigaldusaadress, Ostja nimi).

7. Garantii alla ei kuulu järgmised juhtumid:

7.1 Toote paigalduse teostaja ei ole Müüja. Kui paigaldus on teostatud teise ettevõte või Ostja enda poolt, läheb vastutus toote olukorra ja teostatud teenuse üle teenuse teostanud ettevõttele või Ostjale;

7.2 Ostja ei ole Müüjat teavitanud tootel puudustest mõistliku aja jookusul, vastavalt asukoha riigi kehtivate Tarbijakaitse seaduse alusel.

7.3 Ostja ei tee vea/puuduse kõrvaldamiseks koostööd, jättes esitamata vajaliku lisainfo ja tõendusmaterjali (fotod, videod jms.) ning ei esita reklamatsiooniakti.

7.4 Toote aluspind või kandekonstruktsioon, millele toode on paigaldatud, on liigutatud, deformeerunud, kokku vajunud või muul viisil muudetud, sh garantiiperioodi vältel tehtud täiendavad parandused või ümberehitused (nt sanitaartehniliste või elektriliste muudatuste tegemiseks, põranda või seintega seotud viimistlustööd, mille tegemine eeldab tasapinna ajutist ümberpaigutamist). Selliste remonttööde ja muudatuste tagajärjel tekkinud muutuste ja kahjustuste eest vastutab Ostja;

7.5 Vääramatu jõu (üleujutus, orkaan, maavärin, piksetabamus vms) tagajärjel tekkinud muutused;

7.6 Ekspluatatsiooni käigus tekkinud kahjustused ja defektid, mis on tingitud kasutusja/või hooldusjuhendi nõuete eiramisest (kokkupuude äärmuslike temperatuuridega või ekstreemsete ilmastikutingimustega, ultraviolettkiirgusega (kvarts), füüsiline või keemiline väärkasutus, kokkupuude hapete või leelistega, ebapiisava hoolduse tagajärjel tekkinud määrdumine või kahjustus, lõikamise, kriimustamise, kokkupõrke, löögi või muu tugeva jõu tagajärjel tekkinud mehaanilised kahjustused, vms);

7.7 Pärast toote Ostjale üleandmist avastatud, ning asjakohase reklamatsioonijuhtumi raames varasemalt juba käsitletud mehaanilised kahjustused;

7.8 Ostja poolt tootele lisatud detailide või toote konstruktsiooni muutmise tõttu tekkinud kahjustused;

7.9 Materjali loomuliku eripära tõttu tekkinud muutused või keskkonna mõjutuste tõttu tekkinud kahjustused;

7.10 Garantiiaja ületanud tooted;

7.11 Toote eest ei ole täies ulatuses tasutud;

7.12 Puudused, mille kohta ei ole toote vastuvõtmise järel kaebust esitatud;

7.13 Puudused, millest on Ostjat tootmise või paigalduse käigus informeeritud;

7.14 Tekstuuri, mustri- ja toonierinevused. Müüja kasutab nii 100% looduslikke materjale kui ka materjale, mis on valmistatud enam kui 90% looduslikest
materjalidest, mistõttu võivad valmistoode ja näidis üksteisest erineda. Erinevused esteetilises väljanägemises on osa selliste materjalide loomulikest omadustest, mis ei vähenda materjali funktsionaalsust ja mida ei saa seetõttu pidada veaks ega ka puuduseks;

7.15 Tasapinnal olevad ajutise iseloomuga plekid (sõrmejäljed või muud tavapärasest kasutamisest tingitud ajutised plekid);

7.16 Kvartsi kasutamine välistingimustes;

7.17 Optimaalsest soovituslikust ruumitemperatuurist (minimaalselt +15°C) madalama temperatuuri tingimustes paigaldatud silikoonil ilmnenud vead ja/või puudused;

7.18 Avalikesse või ärihoonetesse paigaldatud tooted (restoranid, hotellid, lennujaamad, kaubanduskeskused, majutuskorterid või -kortermajad vms).

8. Garantii korras toimub vea/puuduse kõrvaldamine ühel alljärgneval viisil ja loetletud järjestuses:

8.1 Vea/puudusega detaili / paigaldusvea parandus ostuhinna vähendamiseta;

8.2 Vea/puudusega detaili ümbervahetamine ostuhinna vähendamiseta (Müüja katab toote ümbervahetamisega otseselt seotud kulud (detail(id), paigaldus, tõsteabi (vajadusel), torutööd (vajadusel));

8.3 Vea/puudusega toote ostuhinna osaline vähendamine, kui korduv parandus ei ole andnud soovitud tulemust või ümbervahetamine ei ole võimalik;

8.4 Paigaldusvea korral paigaldushinna osaline vähendamine, kui korduv parandus ei ole andnud soovitud tulemust.

9. Juhul, kui garantiinõude esitab edasiMüüja, tuleb keerulisemate juhtumite korral koostada kirjalik  reklamatsiooniakt.

10. Müüja annab reklamatsioonile vastuse seitsme (7) kalendripäeva jooksul, keerulisema tehnilise ekspertiisi vajaduse korral pärast selle tulemuste selgumist.

11. Garantii korras välja vahetatud või parandatud toote/detaili garantii kestab seni, kuni kestab toote esialgne garantii.

12. Kõik väljavahetatud detailid, osad või toode tervikuna lähevad üle Müüja omandusse täiendava tehnilise kontrolli teostamiseks.

13. Garantii kehtivuse ajal fikseeritud vigade/puuduste kõrvaldamise korraldab Müüja.

14. Parandust või hooldust vajav toode peab olema puhas. Täiendava puhastus- või hooldustöö vajaduse ilmnemisel kannab selle kulu toote omanik.

15. Juhul, kui toode on tellitud Ostja ukseni (ilma paigaldusteenuseta), on Ostja kohustatud saabunud toote kvaliteedi ja koguse üle kontrollima vastuvõtmise ajal ning fikseeritud mittevastavused Müüjale edastama hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul. Transpordil tekkinud kahjustused tuleb Ostjal fikseerida vastuvõtmisel. Pärast vastuvõtmist läheb vastutus toote olukorra üle Ostjale