Skip to content

Granimax OÜ üldised müügitingimused


Kehtiv alates 01.01.2022

Üldiste müügitingimuste rakendamine.
Käesolevad Granimax OÜ üldised müügitingimused (üldised müügitingimused)
rakenduvad kõigile müügitehingutele müüja OÜ Granimax (reg. kood 12382975) (Granimax) ning ostja (Klient) vahel,
kuhu on liidetud üldised müügitingimused (sh E-poe vahendusel teostatud müügitehingud).
Käesolevaid üldiseid müügitingimusi koos vastu võetud pakkumise või muu kokkuleppega, mis viitab üldistele
müügitingimustele, nimetatakse koos lepinguks.

 1. Lepingu objekt.
  Granimax müüb teatud tooteid ja pakub seotud teenuseid kliendile lähtuvalt lepingus kokku lepitud
  tingimustest. Klient maksab toodete ja teenuste eest vastavalt lepingus kokku lepitud tingimustele.

 2. Tellimuste käsitlemise kord.
  Klient esitab Granimax toodete ja teenuste kohta hinnapäringu veebilehe või meili teel.
  Selline hinnapäring ei ole pooltele siduv. Pärast hinnapäringu kättesaamist väljastab Granimax esialgse
  hinnapakkumise, näidates mõõdistustööde hinda, toodete ja paigaldustööde ning teiste seotud teenuste esialgset
  hinnakalkulatsiooni. Esialgne hinnapakkumine kehtib 1 kuu, kui ei ole märgitud teisiti. Toodete, paigaldustööde ja
  seotud teenuste lõpphinda võib Granimax korrigeerida pärast mõõdistustööde lõpetamist lõplikus hinnapakkumises
  (tellimuses). Esialgne hinnapakkumine muutub pooltele mõõdistustööde osas siduvaks pärast seda, kui klient on
  esialgse hinnapakkumisega nõustunud. Esialgse hinnapakkumisega nõustumine ei loo siduvat lepingut toodete ja
  paigaldustöödega seoses ja klient ei ole kohustatud lõplikku hinnapakkumist vastu võtma. Pärast esialgse
  hinnapakkumisega nõustumist lepivad Granimax ja klient kokku sobiva aja mõõdistustööde tegemiseks. Granimax teeb
  mõõdistustöid tööajal, erandkorras ja eraldi kokkuleppel kliendiga ka väljaspool tavapärast tööaega. Pärast
  mõõdistustööde lõpetamist väljastab Granimax tellimuse, kus on ära toodud toodete, paigaldustööde ja seotud
  teenuste lõplik hind. Tellimus kehtib 1 kuu, kui ei ole märgitud teisiti. Tellimus muutub poolte jaoks siduvaks pärast
  seda, kui klient on tagastanud Granimaxile tellimuse allkirjastatud koopia või on muul viisil tellimusega nõustunud.
  Vastavalt eraldi kokkuleppele võib Granimax väljastada tellimuse kliendi antud jooniste ja mõõtude põhjal, kuid sellisel
  juhul ei vastuta Granimax toodete sobivuse ja lõplike mõõtmete eest. Kui tasapinna valmistamisel selgub, et tasapinda
  ei ole võimalik toota kliendi poolt koostatud joonise põhjal, jätab Granimax endale õiguse muuta tootmisjoonist.
  Muudatused kinnitatakse kliendiga. Kui uus tootmisjoonis toob kaasa tööde või toodete hinna muutumise, siis tellimuse hinda ületavas osas kohustub klient maksma Granimaxile täiendavat tasu vastavalt hinna muutusele. Juhul, kui uus hind on väiksem tellimuses toodust, tagastab Granimax vahe kliendile.

 3. Toodete kvaliteet.
  Granimax annab oma parima, et kohale toimetatud toodetel ei oleks puuduliku valmistamise ja
  vigaste materjalide tõttu tekkinud defekte. Klient on teadlik ja aktsepteerib, et kui Granimax kasutab looduslikke
  materjale, siis võib kohale toimetatud toodete tekstuur, muster, värvus ja toon erineda ning ei pruugi olla täpselt sama
  nagu samade materjalide kivinäidistel. Samuti nõustuvad pooled, et looduslikud materjalid on eripärased ja et neil võib
  esineda pragusid meenutavaid jooni, kriimustusi, pinna ebakorrapärasusi, täkkeid ja augukesi, mustri ja tooni
  variatsioone, värvimuutusi, teisest kivimist materjali osakesi. Selliseid materjali eripärasid ei loeta defektideks.

 4. Lubatud kõikumised.
  Üleantud toodete tegelike mõõtude järgmised muutused on lubatud ja neid ei peeta üleantud toodete mittevastavuseks:

  (1) tööpinna üldmõõdud kuni – 3 mm;
  (2) avade üldised mõõtmed ja avade tsentrid +/- 3mm;
  (3) graniidist, marmorist tööpinna paksus +/- 3 mm, kvartsist, keraamikast tööpinna paksus +/- 2 mm; tööpinna
  ebatasasus kuni 0,5 mm;
  (4) tööpindade kokkuminek 1-3 mm, taustaplaatide kõrguste vahe 0,5 mm.

 5. Kliendi kohustused.
  Enne mõõdistustööde alustamist peab klient tööpiirkonna oma kulul järgmiselt ette valmistama: –
  köögi alumised kapid peavad olema kindlalt paigaldatud ja tööpinnad eemaldatud. Vastavalt eraldi
  kokkuleppele Granimaxiga võib mõnel juhul olla võimalik mõõdistustöid teha ilma olemasolevaid
  tööpindu eemaldamata, kuid sellisel juhul ei vastuta Granimax olemasolevat tööpinda asendavate toodete
  sobivuse ja lõplike mõõtmete eest;

  – arvestama kappe, mööblit ja tugikarkasse ostes ja paigaldades tellitud tasapinna materjali kaaluga järgmiselt:
  keraamika vähemalt 50kg/m2, kvarts vähemalt 75 kg/m2, graniit ja marmor vähemalt 95 kg/m2;
  – tasapinna tagune sein peab olema sirge taustaplaatide paigutamiseks;
  – valamud, kraanid ja pliidiplaadid või pliidid peavad olema vajadusel lahti ühendatud
  – mõõdistajale peab võimaldama ohutu ja takistusteta ligipääsu tööpiirkonda ning eemaldama esemed, mis
  takistavad tööde tegemist. Klient peab hiljemalt tellimuse kinnitamise ajaks valima valamute, segistite ja pliidiplaatide
  või pliitide täpsed mudelid, andma Granimaxile vastavad tootekirjeldused (mudeli nimetus, mõõdud, muu tehniline
  informatsioon, mis on Granimaxile vajalik) ja tagama nende kohaletoomise mõõdistuse ajaks. Kui valamu,
  segisti ja pliit ei ole mõõdistuse ajal kohal vastutab klient tooteinfo õigsuse eest.

  Kappe ja pliiti ei ole lubatud pärast mõõdistamist liigutada ega asukohta muuta. Enne paigaldustööde alustamist peab klient tööpiirkonna oma kulul järgmiselt ette valmistama:
  – veenduma, et tööpinna paigaldamiseks vajalikud kapid, mööbel ja tugikarkassid on samas seisukorras nii
  mõõdistus- kui ka paigaldustööde ajal – korralikult paigaldatud, loodis ja vajadusel piisavalt toestatud;
  – veenduma, et tööpinna all olevates kappides, mööblis ja tugikarkassides olevad avad, mis on vajalikud valamu,
  pliidi jms jaoks, on vajalikes kohtades korralikult ja õigetes mõõtudes lõigatud;
  – veenduma, et vajalikes kohtades on olemasolev tööpind ja taust eemaldatud;
  – veenduma, et tööpiirkonna põrand on kaetud tugeva libisemiskindla materjaliga. Granimaxi paigaldajad on
  kohustatud kandma turvajalanõusid, mis võivad põrandat kahjustada;
  – veenduma, et veeühendused on suletud ja elektriühendused on ilma vooluta;
  – võimaldama paigaldajatele ohutu ja takistusteta ligipääsu tööpiirkonda ning eemaldama esemed, mis
  takistavad tööde tegemist. Kui tellimuses on eraldi kokku lepitud tõsteabi vajadus, vastutab klient tõstmisabi
  eest.

  Klient on teadlik, et Granimax ei tee järgmisi töid:
  – olemasoleva tööpinna eemaldamine ja äraviimine, välja arvatud eraldi kokkuleppel või juhul, kui Granimax teeb töid seoses defektide eemaldamisega, mille eest Granimax on vastutav;
  – vee- ja elektrisüsteemide lahti ühendamine ja taasühendamine.

  Klient on teadlik, et:
  – mõõdistus- ja paigaldustööd võtavad keskmiselt vähemalt 1–3 tundi aega.
  – Mõõdistajad või paigaldajad võivad teha tehtud tööst fotosid hilisema kvaliteedikontrolli eesmärgil;
  – kui klient jätab kokku lepitud ajaks tööpiirkonna mõõdistus- või paigaldustööde jaoks ette valmistamata, on Granimaxil õigus esitada täiendav arve osas, milles Granimax kannab tööde teostamise venimisega lisakulusid; juhul kui klient ei soovi pärast mõõdistustööde teostamist tellimusega jätkata, siis on kliendil sellest hoolimata kohustus tasuda Granimaxile mõõdistustööde ja muude juba teostatud ettevalmistavate tööde eest tasu;

 6. Üleandmine ja paigaldustööd.
  Granimax annab tooted kliendile üle ja teeb paigaldustööd vastavalt tellimuses kokku lepitud üleandmistingimustele. Paigaldustööde tegemise täpne aeg lepitakse Granimaxi ja kliendi vahel kokku.
  Granimax teeb paigaldustöid tavalisel tööajal ja eraldi kokkuleppel kliendiga ka väljaspool tavapärast tööaega.
  Granimaxil on õigus kasutada mõõdistus- ja paigaldustööde jaoks alltöövõtjaid.Kohe pärast paigaldustööde lõpetamist
  vaatavad pooled koos töö ja tooted üle ning allkirjastavad vastuvõtuakti, milles näidatakse mistahes kliendi (või tema
  esindaja) avastatud puudused. Sellised puudused parandab Granimax mõistliku aja jooksul. Klient on kohustatud olema
  paigaldustööde lõpetamise ajal kohal, millest Granimax teavitab klienti mõistlikult ette. Kliendi või tema määratud
  esindaja mitteilmumine ülevaatusele ja vastuvõtuakti allkirjastamisele annab Granimaxile õiguse kasutada kolmandaid
  isikuid üleandmise tunnistajatena ja selliseid isikuid peetakse kliendi volitatud esindajateks vastuvõtmisel.
  Toodete juhusliku hävimise või kahjustamise risk läheb kliendile üle vastuvõtuakti allkirjastamisest alates.
  Klient on teadlik, et kuivamise tõttu ei tohi tööpinda kasutada ega katsuda vähemalt 24 tundi pärast paigaldamist.

 7. Arve esitamine ja maksmine.
  Klient kohustub maksma Granimaxile kokku lepitud mõõdistustööde eest vastavalt
  esialgsele hinnapakkumisele ja toodete, paigaldustööde ja seotud teenuste eest tellimuse põhjal vastavalt Granimax
  väljastatud arvele ja kokkulepitud maksetingimustele.
  Kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud, väljastab Granimax ettemaksuarve pärast seda, kui klient on tellimuse
  kinnitanud ja klient nõustub, et Granimaxl ei ole kohustust hakata tellimust täitma seni, kuni ta ei ole ettemaksu kätte
  saanud.
  Sidevahendi abil sõlmitud lepingu korral on klient teadlik, et tellimuse alusel tehtud või selgelt konkreetsele isikule
  valmistatud toodete suhtes nagu näiteks kliendi asukohas võetud kindlate mõõtude järgi ja kliendi nõudmise järgi
  valmistatud toodetele taganemisõigus ei kehti.
  Kui ettemaksuarve on väljastatud, tühistab 30 päeva jooksul ettemaksuarve mitte maksmine tellimuse automaatselt ja
  Granimaxil on õigus leping ühepoolselt lõpetada.
  Klient on teadlik, et alates ajast, kui Granimax alustab tellitud toodete valmistamist, ei saa nende toodete mõõte ja
  materjale muuta.
  Pärast toodete valmimist ja enne paigaldustöid väljastab Granimax kliendile lõpliku arve. Granimaxil ei ole kohustust
  alustada paigaldustöid enne, kui viimane arve on täielikult makstud. Kui Granimax on teinud paigaldustööd enne
  viimase arve täielikku maksmist, kuulub viimane arve maksmisele (1) kohe pärast paigaldustööde lõpetamist või (2)
  arve maksetähtajaks (sõltuvalt sellest, kumb on varasem). Vaikimisi on maksetähtaeg 3 tööpäeva paigalduskuupäevast
  alates, välja arvatud juhul, kui arvel on näidatud teisiti.
  Kui klient hilineb mistahes maksega, siis on Granimaxl õigus nõuda 0,06 % viivist õigeaegselt maksmata summalt iga
  hilinetud päeva eest, samuti arve sissenõudmiseks tehtud kulutused.
  Granimax pakub toodetele ja seotud teenustele garantiid vaid juhul, kui sellekohane info on avaldatud kodulehel
  toodete või teenuste kirjelduse juures. Vaatamata garantii olemasolule või puudumisele lahendatakse kliendi kaebused
  vt.p.9.

 8. Kaebused ja vaidluste lahendamine.
  Kliendil on õigus esitada Granimaxile toodete ja seotud teenuste kohta pretensioone Granimaxi kontaktandmete või veebilehe kaudu. Granimax on kohustatud klienti teavitama pretensiooni võimalikest lahendustest ja lahendamise tähtaegadest. Mistahes lepingust tulenev või lepinguga seotud vaidlus, väitlus või nõue lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised pooli rahuldava tulemuseni ei vii, siis lahendatakse vaidlus kohtus.Granimax vastutus on piiratud kliendile põhjustatud otsese varalise kahjuga lepingu süülise rikkumise tagajärjel. Granimaxi vastutuse suurim summa kliendi suhtes on piiratud toodete hinnaga, millest nõue tekkis. Mitte mingil tingimusel ei ole Granimax vastutav kliendi tulude kaotuse eest. Ülalkehtestatud vastutuse piirangud ja välistused ei kehti, kui sellist vastutust ei saa välistada või piirata kehtivate seaduste kohaselt.

 9. Rakenduv õigus.
  Lepingu kehtimisele ja tõlgendamisele rakenduvad Eesti Vabariigi seadused. Ühinenud Rahvaste
  Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta ei rakendu käesolevale lepingule.
  Granimax töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega.

OÜ Granimax